Verlof aanvragen

Er zijn legitieme redenen waarom je verlof nodig hebt voor je kind. Verlof is niet voor extra vakanties of vrije dagen. Zulke aanvragen worden afgewezen, tenzij je beroep of dat van je partner het niet mogelijk maakt om in de zomervakantie 3 weken met je gezin op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring is dan noodzakelijk.

Je kunt een verlofformulier meenemen van school of via onderstaande button invullen en versturen. 

Vul het volledig in en lever het minimaal 3 weken vóór het aangevraagde verlof in bij de administratie van de school. Voorkom teleurstelling en lees goed de voorwaarden op de achterzijde van het formulier.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Soorten verlof

A. Extra vakantie ( art.13a van de Leerplichtwet 1969)

Extra verlof is uitsluitend mogelijk als vakantie met het kind tijdens de schoolvakantie(s) niet mogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers. In alle andere gevallen is vakantie buiten de schoolvakanties niet mogelijk. Voor dit extra verlof gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

 • de ouder moet een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) werkgeversverklaring overleggen waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken;
 • de verhinderde ouder moet zelf aan de vakantie deelnemen. Het moet gaan om de enige vakantie van in ieder geval de door het beroep verhinderde ouder en de betrokken jongere gezamenlijk;
 • het verlof bedraagt maximaal 10 dagen per schooljaar en er kan maar eenmaal per schooljaar om deze reden verlof worden verleend, dus niet b.v. 2 keer 1 week;
 • het verlof mag niet worden verleend in de eerste 2 weken van het schooljaar;
 • in verband met een eventuele bezwaarperiode moet de aanvraag ten minste 8 weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.

De directeur beoordeelt de aanvraag en bepaalt of het verlof wordt toegewezen. Aanvragen die betrekking hebben op meer dan 10 dagen worden door de directeur afgewezen.

B. Andere gewichtige omstandigheden maximaal 10 schooldagen per schooljaar (art. 14 lid 1)

Het betreft hier in beginsel om externe buiten de wil of invloed van de leerplichtige of zijn ouders gelegen omstandigheden. Daartoe zijn te rekenen:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan;
 • verhuizing (1dag);
 • huwelijk van familieleden (1 dag binnen de woonplaats, anders 2 dagen);
 • ernstige ziekte familieleden;
 • overlijden familieleden (tot en met de 4e graad, 1 tot maximaal 4 dagen);
 • jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag);
 • andere belangrijke redenen, b.v. een calamiteit, waaronder wordt verstaan een plotseling optredende gebeurtenis die uit zijn aard niet te voorzien is en waarvoor zonder uitstel maatregelen moeten worden genomen (1 dag en maximaal 3 calamiteiten per jaar).

Onder familieleden worden bloed- en aanverwanten verstaan. Met name (groot)ouders, (schoon)zussen/broers, directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1e t/m 4e graad).

De directeur van de school beoordeelt of een verzoek aan de kenmerken voldoet.

C. Andere gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen per schooljaar (art. 14 lid 3)

Als het verlof boven de 10 dagen per jaar uitkomt, beslist de leerplichtambtenaar. Deze kan een aanvullende verklaring vragen waaruit het belang en de noodzaak van het verlof blijkt (b.v. van een arts, een maatschappelijk werker of een instantie voor (jeugd)hulpverlening).

Het uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen is dat extra verlof alleen gegeven wordt als daarmee een kennelijk onredelijke situatie vermeden kan worden. Bij de afweging staat het belang van de leerling voorop.

Waarschuwing

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan procesverbaal worden opgemaakt.